Dec. 22, 2019

Ndaramukije amahoro y'Imana ndabipfuriza guhimbaza christmas na bonane mumahoro muzotangure 2020 amahoro beshi bakunda gusesagura mumisi mikuru , bakiyibagira . muzoryohegwe mwiyibuka buraca bugacana ayandi .

Mr Baru imigani yikirundi

Harabaye ntirikabe hakira inka ningoma

harabaye Umwami yitwa Mucingugi, yarafise umugore atavyara umwanya  wose  yama ararira kuko yipfuza kuvyara. Akama agenda mubapfumu canke abaganga bikirundi ariko ntiyigize aronka uruvyaro. Imyaka niyindi irahera Umwami Mucingungi  , naho Umwamikazi atavyara Mucingungi yaramukunda cane . Haheze igihe umwamikazi agenda kugendura mwitongo  ryiwe atancoreke barikumwe , nuko haheze umwanya yumva ijwi rimuhamagara aritaba , ati sabwe areruguza hirya nohino arabura uwumuhamagaye ijwi rirasubira rirahamagara aritaba ariko ntiyabona, numwe amuhamagaye. 

Risubira guhamagara ubugira gatatu aritaba ati sabwe ryajwi riti hindukira urabe inyuma yawe, arahindukira abona ikigufa mwitongo ryajwi riramubwi ati abira ico kigufa ugitahane  ntihagire numwe ucereka ugishire mukirimba ahihishije, burumusi usuka kwata kugeza kumezi icenda iryo jwi riramwihanikiriza ngo ntazobibwire numwe nuko arataha abigenza  uko iryo jwi ryamubwiye ntiyigera abwira umuntu numwe. Nuko yama asuka amata kwiryo gufa burumusi amezi icenda aheze agenda gusuka kwamata nkuko bisazwe yumva akayoya kararize nuko aravye asanga niryagufa ryahindutse, umwana. 

Aramuterura aranezegwa cane kuko yaramaze imyaka nimyaka atavyara. Umwami bamumenyesheje k’Umwamikazi yavyaye aranezegwa umukora umusi mukuru yongera yita izina umwana amwita Mucingunge. Nuko Mucingunge yari umwana wumuhungu arakura arashika mubigero Umwamikazi agumya ibanga ntiyagira uwabwira numwe . Haheze imyaka Mucingunge yarakuze, umusi urizina Umwamikazi ahengera mubucagucagu avyura Umwami kugira rwamubwire ibanga yamuhishije , nuko Umwami aravyuka amutega nuko Umwamikazi aramubwira uko vyagenze kugira aronke Mucingungi  nuko ahejeje kumena ibanga inyoni yitwa inyomvyi iravyumva isimbira kwirembo ry’Ibwami itangura kuririmba iti Mucingungi Mucingungi twahora tugira numwana w’Umwami naho nikigufa gufa comwitongo yanyomvyi izunguruka hose iririmba . Abantu  bose barabimenya ivyo yanyegeje nuko wa muhungu asubira guhinduka ryagufa sijenohahera